Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /var/www/nmkm.dk/public_html/templates/nmkmc05/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /var/www/nmkm.dk/public_html/templates/nmkmc05/html/modules.php on line 39

Banestatus

Bane 1 Bane 2 Micro

 

Opdateret 07/03 2014 kl. 17.45
 

Grøn = Banen er åben

Gul = Andet (Se kalender)

Rød = Banen er lukket

 

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /var/www/nmkm.dk/public_html/templates/nmkmc05/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /var/www/nmkm.dk/public_html/templates/nmkmc05/html/modules.php on line 39

Tilmeld dig nyhedsbrev


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /var/www/nmkm.dk/public_html/templates/nmkmc05/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /var/www/nmkm.dk/public_html/templates/nmkmc05/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /var/www/nmkm.dk/public_html/templates/nmkmc05/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /var/www/nmkm.dk/public_html/templates/nmkmc05/html/modules.php on line 39

Arkiverede Artikler


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /var/www/nmkm.dk/public_html/templates/nmkmc05/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /var/www/nmkm.dk/public_html/templates/nmkmc05/html/modules.php on line 39

Klubbens Vedtægter

Vedtægter

for

Næstved Motor Klubs Motorcykelafdeling

 

 (CVR-nr. 27818617)

 

Stiftet den 15. marts 1932

 

  

§ 1       FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

Foreningens navn er Næstved Motor Klub`s Motorcykelafdeling (i det efterfølgende kaldet NMKM).

            Foreningens hjemsted er Næstved Kommune.                

 

§ 2       FORENINGENSFORMÅL

Det er NMKM`s formål

  • at afholde arrangementer under DMU´s  regi
  • at varetage medlemmernes interesser for motorsport over for offentlige myndigheder, organisationer, private personer o.l.
  • at bistå medlemmerne med råd og vejledning i tekniske og almene spørgsmål vedr. motorsport
  • at pålægge sine medlemmer at optræde lovligt og hensynsfuldt i trafikken
  • at arrangere sammenkomster for medlemmerne

  

§ 3       FORENINGENS TILHØRSFORHOLD

NMKM er medlem af DIF gennem DMU, og er som sådan underlagt disses vedtægter. 

 

§ 4       FORENINGENS MEDLEMMER

I NMKM kan som medlem optages personer og firmaer, der samtidig kan optages i DMU. Før fuldgyldigt medlemskab kan opnås, skal de godkendes af afdelings-bestyrelsen. 

 

§ 5       KONTINGENT

NMKM fastsætter selv sit kontingent på afdelingens ordinære generalforsamling.

Kontingentet betales til afdelingen og opkræves af afdelingens kasserer.

            Kontingentet betales forud.

Er kontingentet ikke betalt senest en måned efter første påkrav, kan afdelingens

bestyrelse lade vedkommende slette af foreningens medlemsliste, idet meddelelsen

herom tilstiles vedkommende union.

Genoptagelse i foreningen kan ikke ske, før kontingentrestancen er betalt.

Eventuelt rykkergebyr fastsættes af afdelingen.

Regnskabsåret og kontingentåret løber fra 1. oktober til 30. september. 

 

§ 6       AFDELINGSGENERALFORSAMLING

            Generalforsamlingen er afdelingens øverste myndighed.

            Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i første halvdel af november måned.

            Indkaldelse skal ske med mindst 21 dages varsel ved bekendtgørelse i foreningens

medlemsblade, i de respektive unioners medlemsblade, ved offentliggørelse på foreningens hjemmeside eller ved skriftlig meddelelse til medlemmerne som trykt eller elektronisk post.

 

            Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning til godkendelse

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4. Kontingentfastsættelse

5. Indkomne forslag

6. Valg

7. Eventuelt

 

            Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal

være formanden for afdelingen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.          

            Alle medlemmer af NMKM har ret til at deltage i generalforsamlingen.

           

            På generalforsamlingen sker vedtagelser ved simpelt flertal, idet hvert

            medlem har een stemme.

            For at have stemmeret kræves at fuldgyldigt medlemskab er opnået inden

1-11 før generalforsamlingen, og at forfaldent kontingent er betalt inden generalforsamlingens start.

            Dirigenten eller mindst 5 medlemmer kan forlange skriftlig afstemning.

Afdelingens opløsning kan kun finde sted efter de i § 15 angivne regler.

 

            Hvert stemmeberettiget medlem kan kun medbringe én fuldmagt.

 

Medlemmer, der ikke er tilstede på den ordinære generalforsamling, kan ikke vælges til noget tillidshverv, med mindre skriftligt tilsagn er givet.

 

Ekstraordinær afdelingsgeneralforsamling skal afholdes, når enten afdelingsbestyrelsen eller mindst 25 af foreningens medlemmer ønsker det. Indkaldelse med

            angivelse af dagsorden skal ske med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse på

            en af de i § 4 angivne måder.

Mindst 3/4 af de personer, der ønsker en ekstraordinær afdelingsgeneralforsamling indkaldt, skal være fysisk tilstede på generalforsamlingen. Den ekstraordinære afdelingsgeneralforsamling skal afholdes senest 2 mdr. efter, den er begæret.

            Der skal dog altid være mindst 8 dage mellem de to generalforsamlinger.

 

§ 7       NMKM`s BESTYRELSE

Til at lede foreningens arbejde vælges på generalforsamlingen en afdelingsbestyrelse,           som skal bestå af:

                      Formand

                      Kasserer

                      Sekretær

                      Bestyrelsesmedlem

                      Bestyrelsesmedlem

                      Bestyrelsessuppleant

 

            Formand og kasserer må ikke være ægtefæller/samlevende.

            Formanden vælges hvert år, mens øvrige vælges for en periode på 2 år.

I lige år vælges: Sekretær, et bestyrelsesmedlem og en revisor.

I ulige år vælges: Kasserer, et bestyrelsesmedlem og en revisorsuppleant.

Den på NMKM`s ordinære generalforsamling valgte formand indtræder automatisk i hovedbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen udpeger selv sin næstformand blandt bestyrelsen.

 

Kandidater til formand skal have været fuldgyldigt medlem af foreningen i mindst 1 år. For at være valgbar til bestyrelsen kræves en minimumsalder på 18 år.

 

Bestyrelsesmøderne ledes af formanden eller i dennes fravær af næstformanden. På møderne fører sekretæren forhandlingsprotokollen, og beslutninger tages ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme udslagsgivende.

           

            NMKM forestår egne arrangementer og fører selvstændigt regnskab.

            Foreningens kasserer kan efter aftale med bestyrelsen rådføre sig med en revisor.

           

            Afdelingsbestyrelsen ansøger selvstændigt om kommunalt aktivitetstilskud.

           

Afdelingsbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, som dog skal være i overensstemmelse med hovedafdelingens vedtægter, som nøje skal overholdes.

 

Afdelingsbestyrelsen holder hovedbestyrelsen underrettet om afdelingens arbejde,

bl. a. ved bestyrelsesmøderne. 

 

§ 8       TEGNINGSRET

Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. Der påhviler ikke foreningens medlemmer, herunder bestyrelsesmedlemmer, nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

 

NMKM arbejder økonomisk selvstændigt og kan i intet tilfælde forpligte hovedafdelingen, hvis sådanne forpligtelser ikke på forhånd er skriftligt godkendt af hovedbestyrelsen. Ligeledes kan ingen afdeling forpligte den anden afdeling, uden at den anden afdeling på forhånd skriftligt har godkendt dette.

 

 

§ 9       REGNSKAB       

Afdelingens kasserer fører kartotek over medlemmerne samt et specificeret regnskab over afdelingens indtægter og udgifter samt formueregnskab. Det reviderede regnskab fremlægges på den ordinære generalforsamling.

 

            Regnskabsåret løber fra 1. oktober - 30. september.

 

Det godkendte regnskab sendes til formanden for hovedafdelingen straks efter, at generalforsamlingen er afholdt. 

 

§ 10    REVISORER

Til at revidere foreningens regnskab vælges en revisor samt en revisorsuppleant.

  

§ 11    FÆLLESLØB

            Fælles publikumsløb kan arrangeres afdelingerne imellem og i samarbejde med hovedbestyrelsen. Der udarbejdes retningslinier for afvikling af løbet samt budget. 

 

§ 12    MEDLEMSINDMELDELSE

                      Ved indmeldelse skal opgives nødvendige data. Flytning skal meddeles afdelingskassereren.  

 

§ 13    UDMELDELSE  

                      Udmeldelse skal ske til afdelingskassereren senest 14 dage før kontingentårets udløb. Ved udmeldelse betales for den kontingentperiode, i hvilken udmeldelse finder sted. Der refunderes ikke medlemskontingent ved udmeldelse. 

 

§ 14    UDELUKKELSE OG EKSKLUSION       

                      Afdelingsbestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil, herunder overtrædelse af afdelingens vedtægter, hovedafdelingens vedtægter, ordensforskrifter m.v. Eksklusion af et medlem kræver at mindst 2/3 af afdelingsbestyrelsens medlemmer stemmer herfor.Meddelelse herom tilstiles vedkommende union.

 

                      Et medlem kan endvidere udelukkes midlertidigt. Ved udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

 

                      I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.

 

                      Afdelingsbestyrelsen er pligtig til omgående at indberette om eksklusion til hovedbestyrelsen. 

 

§ 15    AFDELINGENS OPLØSNING

            Afdelingen kan kun opløses på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til denne beslutningsdygtighed kræves, at mindst 50% af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 dele af de afgivne stemmer er for forslaget. I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens midler hovedafdelingen.

 

 

            Således vedtaget på den ordinære generalforsamling 23. november 2009.

 

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /var/www/nmkm.dk/public_html/templates/nmkmc05/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /var/www/nmkm.dk/public_html/templates/nmkmc05/html/modules.php on line 39

NMKM på Facebook

 
 

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /var/www/nmkm.dk/public_html/templates/nmkmc05/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /var/www/nmkm.dk/public_html/templates/nmkmc05/html/modules.php on line 39


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /var/www/nmkm.dk/public_html/templates/nmkmc05/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /var/www/nmkm.dk/public_html/templates/nmkmc05/html/modules.php on line 39

En tur rundt!

 


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /var/www/nmkm.dk/public_html/templates/nmkmc05/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /var/www/nmkm.dk/public_html/templates/nmkmc05/html/modules.php on line 39

Sponsore/Partnere